Stanovy „Akademie heraldických nauk České republiky“ :

 

I.

Název a sídlo

 

a)     Název občanského sdružení je „Akademie heraldických nauk České republiky“ (dále jen „Akademie“).

b)    Sídlem Akademie je Foltýnova 15, Brno, PSČ 635 00. Akademie má působnost po celém území České republiky.

c)      Akademie má právní subjektivitu na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění novel.

 

II.

Cíl Akademie

 

Cílem Akademie je podpora bádání v oblasti pomocných věd historických, zejména pak heraldiky, genealogie, faleristiky, vexilologie a sfragistiky. Za tímto účelem Akademie  organizuje výměnu informací mezi členy, zejména pak pořádáním přednášek, vydáváním odborných publikací a časopisů, a provozováním webových stránek. Akademie vydává odborná stanoviska v oboru heraldiky a  může registrovat erby, pečetě, vlajky a odznaky.

 

III.

Orgány Akademie

 

Orgány Akademie jsou sněm, předseda a kancléř.

 

a)     Sněm je nejvyšším orgánem Akademie a je složen ze všech členů Akademie.

Sněm svolává předseda nejméně jednou ročně. Sněm rozhoduje hlasováním a o návrhu platí, že je přijat, je-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů Akademie. Sněm může jednat i na dálku, za použití moderních komunikačních technologií, přičemž zápis se pak schvaluje per rollam.

Do výlučné pravomoci sněmu patří:

-          schvalování návrhů na změnu těchto stanov,

-          schvalování návrhu rozpočtu Akademie a zprávy o hospodaření Akademie,

-          schvalování smluv o převodu nemovitostí a o finančních závazcích Akademie nad 100.000,- Kč,

-          rozhodování o návrhu na vstup do likvidace,

-          volba  předsedy, místopředsedů a kancléře,

-          schvalování vnitřních předpisů Akademie.

 

b)     Předseda je statutárním orgánem Akademie. Za Akademii se podepisuje jménem a připojí „předseda Akademie heraldických nauk České republiky“ nebo příslušný cizojazyčný ekvivalent. Předseda je volen Sněmem na období 5 let.  Předseda  rozhoduje o:

-          výběru odborných akcí podporovaných Akademií,

-          řízení Sněmu,

-          sestavování rozpočtu Akademie a o zprávě o hospodaření, kterou je povinen každoročně předkládat sněmu,

-          členství ve Akademii,

-          jmenování likvidátora Akademie,

-          pracovněprávních vztazích,

-          dalších otázkách, výslovně nevyhrazených těmito stanovami jiným orgánům Akademie.

 

c)      Kancléř se stará o administrativní záležitosti a dbá, aby příjmy a výdaje dle možností odpovídaly schválenému rozpočtu. Dále kancléř dbá o knihovnu Akademie, vede erbovní registr a je  redaktorem publikací Akademie.

d)     Místopředsedové Akademie jsou voleni Sněmem a zastupují předsedu v jednotlivých činnostech Akademie dle toho, jak je předseda pověří. Jeden z místopředsedů je při volbě určen jako zástupce předsedy v případě jeho dlouhodobé nemoci či nepřítomnosti.

 

 

IV.

Členství, práva a povinnosti člena

 

a)     Členem Akademie může být každý bezúhonný občan, který má zájem o podporu cílů Akademie.

b)     Přihlášky se podávají předsedovi, které rozhodne o přijetí či nepřijetí za člena.

c)      Každý člen má právo vystoupit z Akademie, tím, že toto písemně oznámí předsedovi nebo kancléři.

d)     Člena je možno vyloučit za hrubé porušení těchto stanov či obecně závazných předpisů. O vyloučení rozhoduje Sněm  na návrh kteréhokoliv člena Akademie.

e)     Každý člen Akademie má právo být zvolen do některého orgánu Akademie a má právo hlasovat a volit  na Sněmu, má právo znát rozpočet Akademie a zprávu o hospodaření Akademie a dále má právo vznášet návrhy na Sněmu. Členové Akademie mají nárok na různé výhody (např. slevu na publikacích Akademie) Členové Akademie mají povinnost dodržovat tyto stanovy a platit členský příspěvek ve výši stanovené předsedou. Dále pak by měli dle svých možností a schopností podporovat bádání v oboru heraldických nauk.

f)        Seznam členů vede kancléř.

g)     Členu Akademie, který vystoupil nebo byl vyloučen, se vrátí věci vnesené do  Akademie, pakliže o to požádá do 6 měsíců od písemného podání oznámení předsedovi či kancléři o ukončení svého členství.

h)      Předseda může zasloužilým badatelům udělit titul „čestný člen Akademie“. Čestný člen má práva a povinnosti člena sdružení, s tím, že nemusí platit členské příspěvky.

 

V.

Hospodaření Akademie

 

a)      Hospodaření Akademie musí být vedeno zásadou hospodárnosti, s vědomím, že hlavním cílem Akademie je rozvoj heraldiky a dalších pomocných věd historických.

b)      Za hospodaření zodpovídá předseda a kancléř.

c)       Předseda navrhuje Sněmu (po konzultacích s kancléřem) návrh rozpočtu, Sněm jej schvaluje. Po skončení účetního roku vypracovává předseda zprávu o hospodaření Akademie za uplynulý rok, kterou předkládá Sněmu ke schválení. Rozpočet musí být vyrovnaný.

d)      Pokud bude některému vědci poskytnut grant, musí jej vědec vyúčtovat a doložit jeho čerpání v souladu s podmínkami grantu. Podmínky grantů stanoví předseda spolu  s kancléřem.

e)      Příjmy hospodaření Akademie tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty a dále příjmy z vlastního majetku, z kulturních akcí  a z publikační činnosti.

f)         Akademie vede jednoduché účetnictví.

  

VI.

Zánik Akademie

 

a)     Akademie zaniká buďto dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným občanským sdružením nebo pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu o rozpuštění.

b)     O dobrovolném rozpuštění či sloučení s jiným Sdružením rozhoduje sněm na návrh předsedy.

c)      V případě dobrovolného rozpuštění Akademie zaniká až po provedené likvidaci aktiv a pasiv. Likvidátora jmenuje předseda. Likvidátor je od vstupu Akademie do likvidace statutárním orgánem a jedná za Akademii. Případný čistý výtěžek z likvidace majetku Akademie bude věnován na obecně prospěšný účel, o němž rozhodne sněm v rozhodnutí o vstupu do likvidace. Majetkové vypořádání bude provedeno dle obecně závazných předpisů.

 

IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

a)       Do sejití prvního Sněmu vykonává jeho práva přípravný výbor, který jedná jménem Akademie.

b)       Tyto stanovy může měnit či zrušit pouze Sněm.

c)       Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 8.6.2004.

 

 

V Brně dne 8.6.2004