Pavel Václav Pětipeský z Chýš

Autor malby : Miroslav Magni